Obuka i kursevi oprema i naoružanje u JZZ

Obuka i kursevi oprema i naoružanje u JZZ

Obuka i kursevi oprema i naoružanje u JZZ

Obuka i kursevi oprema i naoružanje u JZZ

Nakon prijema u JZZ, za novopridošle pripadnike predviđene su specijalističke obuke i kursevi. Cilj obuka i kurseva jeste da se dođe do stručnog osposobljavanja policijskih službenika.  Nakon toga se vrši provera stručne osposobljenosti policijskih službenika za rad u JZZ.

Stručno osposobljavanje policijskih službenika u JZZ obavlja se putem Osnovne specijalističke obuke i kurseva.

JZZ u saradnji sa organizacionom jedinicom nadležnom za poslove upravljanja ljudskim resursima izrađuje predloge programa obuke i kurseva.

Stručno usavršavanje policijskih službenika u JZZ, kao i provera njihove stručne osposobljenosti sprovodi se u skladu sa Programom stručnog usavršavanja policijskih službenika u JZZ.

Provera stručne osposobljenosti obuhvata proveru psihofizičke sposobnosti i proveru drugih elemenata predviđenih Programom stručnog usavršavanja policijskih službenika u JZZ.

Predviđeno je da se provera stručne osposobljenosti realizuje se jednom godišnje.

Komandant u JZZ ili rukovodilac koga on ovlasti u obavezi je da na početku kalendarske godine upozna policijske službenike sa psihofizičkim sposobnostima koje se proveravaju i normama koje je potrebno ispuniti.

Proveru sprovodi Komisija za proveru stručne osposobljenosti, koju rešenjem obrazuje komandant JZZ.

Komisija za proveru stručne osposobljenosti dostavlja rezultate provera komandantu u JZZ.

Pratite i naše video prezentacije proizvoda na zvaničnom You Tube kanalu!

Ako policijski službenik ne ispuni norme za proveru psihofizičkih sposobnosti predviđene Programom stručnog usavršavanja policijskih službenika JZZ smatra se da ne ispunjava uslov za rad u JZZ.

Policijskim službenicima koji su privremeno sprečeni za rad, privremeno premešteni ili upućeni na rad u drugu organizacionu jedinicu Ministarstva, utvrđuje se novi termin provere mesec dana nakon određenog datuma provere ili najkasnije do kraja kalendarske godine u kojoj se provera vrši.

Policijski službenici koji se u vreme provere iz stava 4. ovog člana, nalaze duže od mesec dana van rada usled privremene sprečenosti za rad, upućuju se na vanredni lekarski pregled u nadležnu zdravstvenu ustanovu za zaštitu zaposlenih u Ministarstvu, radi utvrđivanja novog termina provere.

Ako se policijski službenik neopravdano ne odazove na proveru psihofizičkih sposobnosti, u roku od šest meseci od dana upućivanja na vanredni lekarski pregled, smatra se da ne ispunjava uslov za rad u JZZ.

Oprema i naoružanje u JZZ

Obuka i kursevi, oprema i naoružanje u JZZ

JZZ za obavljanje poslova iz svog delokruga koristi osnovnu i posebnu opremu, kao i osnovno i posebno naoružanje.

Osnovnu opremu policijskih službenika JZZ čine: sredstva za vezivanje; raspršivači sa nadražujućim sredstvom; elektrošokeri; balistički prsluk; taktički prsluk; fluorescentni prsluk; taktički opasač sa pripadajućim delovima; podopasač; zaštitna maska; teleskopska palica; kevlar torba; baterijska lampa; radne rukavice zimske; balistička jakna; službeni nož i dr.

Posebnu opremu čine: uređaji, sredstva i oprema za protivdiverzioni pregled; uređaji i sredstva za osmatranje i merenje daljine; vozila bez policijskih oznaka u koja su ugrađeni svetlosni i zvučni uređaji, telekomunikacioni sistemi i specijalna oprema, kao i putnička vozila sa posebnim stepenom zaštite; uređaji i sistemi za tehničku zaštitu objekata i štićenih prostora; rendgenski uređaji; uređaji i sredstva za osmatranje u noćnim uslovima i uslovima smanjene vidljivosti; uređaji, sredstva i sistemi za detekciju zračenja i za radiološku, biološku i hemijsku identifikaciju, zaštitu i dekontaminaciju; uređaji za detekciju, otkrivanje i ometanje prislušnih uređaja; sredstva veze sa skrivenim priborom; uređaji za audio i video snimanje, obradu i arhiviranje podataka; uređaji i sredstva za osmatranje; uređaji i sredstva za sprovođenje tajnih nadzora, praćenja i tehničkih snimanja; specijalna vozila; lampe za oružje; prigušivači pucnja i dr.

Osnovno naoružanje policijskih službenika JZZ je kratko vatreno oružje – poluautomatski pištolj kalibra 9 mm.

Posebno naoružanje policijskih službenika je kratko i dugo vatreno oružje (repetirajuće, poluautomatsko i automatsko) kalibra do 20 mm.

Naoružanje i oprema koja se nalazi na zaduženju JZZ se izdaje policijskim službenicima po nalogu komandanta JZZ.

Naoružanje i opremu, za obavljanje policijskih poslova, mogu upotrebljavati samo policijski službenici koji su obučeni i osposobljeni za rukovanje i upotrebu naoružanja i opreme.

Prvi deo teksta o Jedinici za zaštitu pročitajte OVDE!

 

Ostavite odgovor