Jedinice za zaštitu (JZZ)

Jedinice za zaštitu (JZZ)

Jedinice za zaštitu (JZZ)

Jedinice za zaštitu (JZZ)

Svako od nas je imao u priliku da bar u jednom akcionom filmu vidi da se osobe svojim svedočenjem u krivičnom postupku, neminovno nađu u životnoj opasnosti. U cilju u zaštite njihovih života sa jedne strane, kao i uspešnog okončanja krivičnog postupka, anagažuju se posebne policijske jedinice. Misija tih posebnih policijskih jedinica je da sačuvaju i obezbede osobe koju su od značaja za dalji krivični postupak.

Ukoliko ste mislili da je to moguće samo u filmovima, onda ste sigurno pogrešili. Svaka ozbiljna država u sastavu policije ima posebnu jedinicu koja se bavi zaštitom osoba koje su od važnosti za dalji krivični postupak. U Srbiji takodje postoji jedna takva jedinica i to pod nazivom Jedinice za zaštitu (JZZ).

 

Kratak istorijat jedinice JZZ

Stupanjem na snagu Zakona o programu zaštite učesnika u krivičnom postupku, 1.1.2006. godine, stvoreni su institucionalni uslovi za rad Jedinice za zaštitu, kao posebne jedinice u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova. Na ovaj način je u Republici Srbiji zakonski ustanovljeno postojanje nadležnih organa, u cilju  zaštite učesnika u krivičnom postupku.

Organizaciona struktura jedinice JZZ

U organizacionom smislu, Jedinica za zaštitu u svom sastavu ima sledeća odeljenja:

  • Odeljenje za operativne poslove,
  • Odeljenje za operativno taktičko postupanje i bezbednosnu zaštitu i
  • Odeljenje za operativnu analitiku, podršku i finansije.

MAJICE SA LOGOM SPECIJALNIH JEDINICA PORUČITE OVDE!

Opis delatnosti

Jedinica za zaštitu (JZZ) obavlja poslove koji se odnose na zaštitu učesnika u krivičnom postupku i njima bliskih lica. Uglavnom su to lica koja su usled davanja iskaza ili obaveštenja značajnih za dokazivanje u krivičnom postupku, izloženi opasnosti po život, zdravlje, fizički integritet, slobodu ili imovinu.

U praksi postoji bezbroj primera na koji način JZZ vrši zaštitu učesnika u krivičnom postupku, a neki od njih su sledeći : primenjuje hitne mere zaštite; sprovodi Program zaštite; obezbeđuje ekonomsku, psihološku, socijalnu i pravnu pomoć učesnicima u krivičnom postupku i bliskim licima.

Takođe, jedini JZZ obavlja procene opasnosti koja preti licu za koje se zahteva zaštita, kao i opasnosti kojoj bi bila izložena zajednica u slučaju uključenja lica u Program zaštite. U svom radu jedinica JZZ vrši procenu zdravstvenog stanja lica za koje se zahteva zaštita.

Kada procene ukažu na neophodnost zaštite učesnika u krivičnom postupku, jedinica JZZ preduzima zakonom predviđene radnje u postupku uključenja lica u Program zaštite, kao i u pogledu produženja, obustave ili prestanka Programa zaštite.

Jedinica JZZ svakodnevno sarađuje sa nadležnim organima, organizacijama i službama u cilju sprovođenja Programa zaštite. Kada to situacija nalaže jedinica JZZ ostvaruje i međunarodnu saradnju u sprovođenju Programa zaštite.

U tom slučaju jedinca JZZ ostvaruje direktnu komunikaciju sa organima stranih država nadležnim za zaštitu učesnika u krivičnom postupku. Prvi korak koji jedinica JZZ preuzima jeste da podnosi molbu stranoj državi za prihvat zaštićenog lica i primenu propisanih mera zaštite i postupa po molbi strane države za prihvat zaštićenog lica i primenu mera zaštite u Republici Srbiji. Nakon toga zaključuje bilateralne međunarodne sporazume o sprovođenju Programa zaštite. Logičan nastavak je da sprovodi Program zaštite po zaključenim međunarodnim sporazumima ili po principu uzajamnosti.

U slučaju kada JZZ prebaci nekog svedoka u drugu inostranu zemlju, kompletnu brigu o njemu preuzima policija te države. Odlaskom u inostranu zemlju svedoci sa novim imenom, licem, identitetom, izmenjenom biografijom, ostvaruju šansu za izgradnju nove budućnost u novoj sredini.

Jedinice za zaštitu (JZZ)

U ovoj oblasti policija Srbije sarađuje sa gotovo svim evropskim zemljama, kao i sa SAD i Australijom. Opštepoznato je da na ovaj naši svedoci odlaze u druge države i da tako isto kod nas dolaze zaštićeni svedoci iz drugih zemalja. Zanimljiv je podatak da u Srbiji živi više stranih državljana, koji su u svojim zemljama bili svedoci u postupcima organizovanog kriminala.

Takođe, na međunarodnom planu jedinica JZZ učestvuje u međusobnoj razmeni informacija ili iskustava državnih organa na sprovođenju Programa zaštite i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.

U cilju daljeg usavršavanja u svom radu jedinica JZZ učestvuje na raznim projektima, treninzima i obukama. Jedno od poznatijih učešće je bilo u WINPRO II projektu, cilj je bio stručno usavršavanje u oblasti zaštite svedoka.

Pratite i naše video prezentacije proizvoda na zvaničnom You Tube kanalu!

One thought on “Jedinice za zaštitu (JZZ)

  1. Pingback: Obuka i kursevi oprema i naoružanje u JZZ - Military Shop

Ostavite odgovor