Uprave kriminalističke policije

Uprave kriminalističke policije

Uprave kriminalističke policije

Uprave kriminalističke policije

Ono što se može podvesti pod osnovnu karakteristiku kriminala jeste da se on kao pojava stalno transformiše i da vremenom menja svoj oblik i način delovanja.  U nameri da se efikasno suprostavi organizovanom  kriminalu, javila se potreba za jedinicom koja mora stalno da radi na sopstvenom usavršavanju  i da neprestano prati trendove kao i da svoju organizaciju rada prilagođava okolnostima iz svog neposrednog okruženja.

Ukoliko ste se zapitali da li postoji jedinica koja je u stanju da se suprostavi i stane  na put nelegalnoj trgovini oružja, narkotika, prostituciji, deljenju dečije pornografije,  rešavanju otmica i iznuda, razotkrivanju ratnih zločina i razrešavanju privrednog kriminala, odgovor na Vašu nedoumicu i pitanje je potvrdan.  Takva jedinica postoji i poznata je pod nazivom Uprava kriminalističke policije.

Osnovni cilj Uprave kriminalističke policije jeste da radi na  otkrivanju i suzbijanju svih oblika organizovanog kriminala, kao i da izvrši prevenciju i suzbijanje ostalih oblika kriminala. U nameri da realizuje gore navedene ciljeve, Uprava kriminalističke policije mora da obezbedi blagovremeno informisanje, izveštavanje i međusobnu koordinaciju rada službi, kao i primenu operativno-tehničkih i taktičkih mera na rasvetljavanju i dokumentovanju svih krivičnih dela, a sve to u skladu sa zakonom.

Uprava kriminalističke policije se može posmatrati kao jedan složen sistem u okviru koga egzistira nekoliko organizacionih jedinica, a to su:

INTERVENTNE UNIFORME I NJIHOVE KARAKTERISTIKE

 • Služba za borbu protiv organizovanog kriminala
 • Služba za suzbijanje kriminala
 • Služba za otkrivanje ratnih zločina
 • Služba za specijalne istražne metode
 • Služba za kriminalističko-obaveštajne poslove i prikrivene islednike
 • Služba za kriminalističku analitiku
 • Služba za borbu protiv terorizma i ekstremizma
 • Služba za prevenciju narkomanije i suzbijanje krijumčarenja narkotika
 • Odeljenje za opservaciju i dokumentovanje
 • Odsek za unapređenje poslova prevencije kriminala
 • Nacionalni centar za kriminalističku forenziku

Svaka  od gore navedenih 11 manjih organizacionih jedinica, zaslužuje svoje mesto i prostor na kom će se ukazati na osnovne aktivnosti i specifičnosti koje proizilaze iz njihovog rada. Zbog toga priča o Upravi kriminalističke policije ne može da bude uokvirena pod jedan kraći tekst, već  će biti objavljena u nekoliko nastavaka.

U okviru Uprave kriminalističke policije centralno mesto zauzimaju službe koje su struktuirane i podeljene na 8 organizacionih jedinica. Svaka služba ima svoj istorijat, opis posla i nadležnosti, kao i organizacionu strukturu koja je postavljena način da se u okviru svake službe nalaze odeljenja koja se sastoje iz nekoliko odseka.  Po prirodi posla, službe međusobno sarađuju i razmenjuju operativne podatke, a sve u cilju prevencije i suzbijanja organizovanog kriminala.

Kao podrška radu službama, oformljene su tri  organizacione jedinice (Odeljenje za opservaciju i dokumentovanje, Odsek za unapređenje poslova prevencije kriminala, Nacionalni centar za kriminalističku forenziku), koje imaju za cilj da dostave potpune i ažurne podatke, koji će omogućiti da službe efikasnije obavljaju svoje aktivnosti.

Pratite i naš You Tube kanal sa video prezentacijama proizvoda!

Služba za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK)

Ako ste se nekada zapitali koja je to služba o okviru policije poznata po tome što u svom svakodnevnom radu direktno sarađuje sa međunarodnim organizacijama, a pri tome ima savremenu opremu za rad, uz imperativ da su njeni službenici stručnjaci u svojim oblastima i stalno nadograđuju svoja znanja putem novih obuka, onda ste na pravom mestu.  Reč je o Službi za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK).

Kratak istorijat

Jedinica je formirana 1. oktobra 2001. godine kao Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala. Tokom svog postojanja, u nekoliko navrata  menjala je svoju organizaciju i strukturu, ali ono što je posebno zanimljivo jeste da se nikada nije menjala osnovna misija.

Misija Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) jeste da se kroz partnerstvo sa organima i institucijama u zemlji i srodnim policijskim službama drugih država efikasno suprotstavi organizovanom kriminalu u Srbiji i zemljama partnerima.

Poslovi službe i saradnja sa drugim službama

Kroz svoje specijalizovane timove SBPOK se bavi poslovima  suzbijanjem svih do sada uočenih oblika organizovanog kriminala kao što su:

 • krijumčarenja narkotika, trgovine ljudima i ilegalnih migracija,
 • krijumčarenja oružja i eksploziva,
 • međunarodnog krijumčarenja kradenih motornih vozila, otmica, iznuda, ucena sa elementima organizovanog kriminala,
 • pranja novca, korupcije, falsifikovanja novčanica, prevara sa platnim karticama,
 • visokotehnološkog kriminala (krivična dela u vezi zloupotreba računarskih sistema, zloupotreba i kršenja prava intelektualne svojine, dečja pornografija).

U svojim istragama Služba za borbu protiv organizovanog kriminala blisko sarađuje sa Tužilaštvom za organizovani kriminal i Posebnim odeljenjem za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, pod čijom koordinacijom i postupa u skladu sa svojim policijskim ovlašćenjima.

Ono što je opšta karakteristika i što čini okosnicu rada SBPOK-a jeste saradnja sa drugim državnim organima Republike Srbije i međunarodna saradnja sa srodnim stranim policijskim službama – posredstvom Interpola, Evropola, SELEK-a i policijskih oficira za vezu postavljenih u Republici Srbiji ili zaduženih za teritoriju Republike Srbije iz drugih država.

Ostavite odgovor