Služba za suzbijanje kriminala

Služba za suzbijanje kriminala

Služba za suzbijanje kriminala

Ukoliko imate nedoumicu kojoj se službi policije obratiti u slučaju nasilja u porodici, ili kada je ugrožena Vaša intelektualna svojina, ili ste došli u problem sa pojavom falsifikovanog novca, postoji jedinica u okviru Uprave kriminalističke policije kojoj se možete obratiti, a poznata je pod nazivom Služba za suzbijanje kriminala.

Služba za suzbijanje kriminala je organizaciona jedinica Uprave kriminalističke policije u sedištu Ministarstva, osnovana je 2006. godine.

Organizaciona struktura

Služba za suzbijanje kriminala

Organizaciono je postavljenja tako da u svom sastavu  ima tri odeljenja koja se bave prevencijom i suzbijanjem pojavnih oblika privrednog i opšteg kriminala kao i nasilja u porodici koje predstavljaju ključno polje rada Službe.

U Odeljenju za suzbijanje privrednog kriminala postoje četiri Odseka:

 • Odsek za suzbijanje privrednog kriminala u oblasti zaštite proizvodnje, životne sredine i istraživanja požara i havarija,
 • Odsek za suzbijanje privrednog kriminala u oblasti vanprivrede i usluga,
 • Odsek za suzbijanje privrednog kriminala u oblasti finansija, ostalih novčanih tokova i falsifikovanja novca i
 • Odsek za suzbijanje privrednog kriminala u oblasti prevara, privrednog poslovanja i intelektualne svojine.

Odeljenje za suzbijanje opšteg kriminala ima sledeće odseke:

 • Odsek za suzbijanje krvnih i seksualnih delikata,
 • Odsek za suzbijanje imovinskih delikata,
 • Odsek za prevenciju i suzbijanje delikata opojnih droga,
 • Odsek za potražnu delatnost i
 • Odsek za prevenciju i suzbijanje maloletničke delikvencije.

U Odeljenju za prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici postoje dva odseka:

 • Odsek za prevenciju nasilja u porodici i
 • Odsek za suzbijanje nasilja u porodici.

Poslovi i aktivnosti Službe za suzbijanje kriminala

U skladu sa postavljenom organizacionom strukturom, definisani su sledeći poslovi Službe za suzbijanje kriminala :

 • Praćenje i analiza stanja i kretanja kriminala u Republici i usmeravanje aktivnosti na njegovu prevenciju i suzbijanje, naročito pojava koje pogoduju nastajanju i razvoju kriminala.
 • Usmeravanje, usklađivanje i kontrola rada linija rada kriminalističke policije u područnim policijskim upravama, pružanje stručne pomoći i neposredno uključivanje u rasvetljavanju najtežih i najsloženijih krivičnih dela.
 • Praćenje organizacije i metodologije izvršavanja poslova iz delokruga Službe i preduzimanje mera na njihovom poboljšanju.
 • Ostvarivanje saradnje sa organizacionim jedinicama Uprave kriminalističke policije i Ministarstva, pravosudnim i drugim državnim organima, kao i drugim organizacijama i telima radi podizanja nivoa efikasnosti borbe protiv kriminala.
 • Analiziranje redovnih i po potrebi, zahtevanje izrade vanrednih izveštaja i planova rada, dostavljanje podataka u vezi sa radom Službe i linija rada kriminalističke policije u područnim policijskim upravama.
 • Ostvarivanje uvida u postupanje i vršenje kontrole linija rada kriminalističke policije u područnim policijskim upravama u oblasti prevencije, otkrivanja i suzbijanja kriminaliteta, na osnovu čega usmerava i daje uputstva za rad.
 • Nalaganje mera za povećanje efikasnosti i efektivnosti suzbijanja pojedinih oblika kriminaliteta i unapređenje organizacije i metodologije rada nadležnih linija rada kriminalističke policije u područnim policijskim upravama.
 • Učestvovanje u izradi plana i vršenje kontrole sprovođenja programa prevencije kriminaliteta.
  Winter polar
  Winter Polar potkapu poručite OVDE!

 

Služba za otkrivanje ratnih zločina

Pojava nepredviđenih događaja i okolnosti neminovno utiču na formiranje novih jedinica i službi, koje u ime države imaju ulogu da ispitaju, istraže i utvrde sve počinioce koju su doveli do nastanka nekog nepredviđenog događaja. Jedna od namenskih službi koja je tako nastala je i Služba za otkrivanje ratnih zločina. Povod za nastanak ove jedinice su bili oružani sukobi na teritoriji bivše Jugoslavije. U daljem tekstu imaćete priliku da se upoznate sa kratkim istorijatom službe, njenom organizacionom strukturom i poslovima koje svakodnevno obavlja.

Istorijat

Služba za otkrivanje ratnih zločina je definisana kao specijalizovana  organizaciona jedinica  čija je  delatnost orijentisana na istragu krivičnih dela ratnih zločina počinjenih na teritoriji bivše SFRJ, u vreme ratnih sukoba u periodu od 1991. do 1999. godine.

Zanimljivo je da je kao prva organizaciona jedinica koja je započela istragu ratnih zločina bila poznata pod nazivom Odsek za ratne zločine formiran 2001. godine, koji je bio u okviru Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova.

U martu 2004. godine Odsek je prerastao u Odeljenje za ratne zločine, da bi u novembru 2005. godine shodno Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine Odeljenje transformisano u Službu za otkrivanje ratnih zločina, koja i danas funkcioniše u okviru Uprave kriminalističke policije koja pripada Direkciji policije Ministarstva unutrašnjih poslova.

Normativni akti koje Služba primenjuje u svom radu su sledeći:

 • Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine („Službeni glasnik RS”, br. 67/2003, 135/2004, 61/2005, 101/2007 i 104/2009);
 • Krivični zakonik („Službeni glasnik RS”, br. 85/05, 88/05- ispr, 107/05- ispr, 72/09, 111/09, 121/12,104/13 i 108/14);
 • Zakonik o krivičnom postupku(„Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 i 55/14);
 • Zakon o policiji (“Službeni glasnik RS”, br. 6/2016),
 • Zakon o saradnji sa Haškim tribunalom („Službeni glasnik SRJ“, broj 18/02 i „Službeni glasnik SCG“, 16/03).

Organizaciona struktura

Službu čine dva odeljenja koja se sastoje iz odseka, a to su :

 • Odeljenje za otkrivanje krivičnih dela protiv čovečnosti i međunarodnog prava i traganje za nestalim licima u okviru kojeg se nalaze dva odseka: Odsek za otkrivanje krivičnih dela protiv čovečnosti i međunarodnog prava i Odsek za traganje za nestalim licima,
 • Odeljenje za poslove saradnje sa Haškim tribunalom, operativnu analitiku, logističke poslove i dokumentovanje u okviru kojeg se nalaze dva odseka: Odsek za poslove saradnje sa Haškim tribunalom i Odsek za operativnu analitiku, logističke poslove i dokumentovanje.

Služba postupa samostalno i po zahtevima Tužilaštva za ratne zločine za prikupljanje potrebnih obaveštenja koja se odnose na:

 • pronalaženje oštećenih,
 • obavljanje razgovora sa svedocima, oštećenima i osumnjičenima, prikupljanje dokaza, lišenje slobode počinilaca,
 • rešavanje sudbine lica nestalih u oružanim sukobima na teritoriji bivše SFRJ, uključujući i otkrivanje masovnih grobnica,
 • formiranje baze podataka krivičnih dela ratnih zločina.

Služba ostvaruje saradnju sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta, OEBS – Misijom u Republici Srbiji i EULEX – Misijom na KiM posredstvom Koordinacione uprave za Kosovo i Metohiju.

 

Pratite i naš You Tube kanal sa video prezentacijama proizvoda!

Ostavite odgovor