Saobraćajna policija i protokol sa stranim diplomatama

Saobraćajna policija i protokol sa stranim diplomatama

Saobraćajna policija i protokol sa stranim diplomatama

Saobraćajna policija i protokol sa stranim diplomatama predstavlja novi tekst na našem sajtu koji govori o postupanju prema strancima koji učestvuju u saobraćaju. U vršenju kontrole saobraćaja na putevima policijski službenici prema strancima koji učestvuju u saobraćaju preduzimaju iste mere i primenjuju identična ovlašćenja koja se primenjuju na državljane Republike Srbije koji učestvuju u saobraćaju, samo imaju pravo da traže i dodatne dokumente.

Strani državljani koji učestvuju u saobraćaju na teritoriji Republike Srbije

U vršenju kontrole saobraćaja na putevima policijski službenici ocenjuju ispunjenost uslova za učešće u saobraćaju i vozila registrovanog u inostranstvu. U tom slučaju policijski službenik će od vozača tražiti da mu da na uvid vozačku dozvolu i saobraćajnu dozvolu, i po potrebi, polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti za vozilo. Osim kontrole vozačke i saobraćajne dozvole, policijski službenik će izvršiti kontrolu putne isprave za utvrđivanje identiteta (putna isprava za stranca- pasoš, putni list, lična karta za stranca,  ili druge javne isprave sa fotografijom) i činjenica u vezi sa kretanjem i boravkom stranca u Republici Srbiji.

Ukoliko policijski službenik utvrdi da postoji realna mogućnost da bi stranac odlaskom u inostranstvo izbegao izvršenja kazne ili prisustva u prekršajnom postupku, policijski službenik od stranca ima pravo na privremeno oduzimanje putne ili druge isprave za prelazak državne granice. O privremenom oduzimanju putne ili druge isprave za prelazak državne granice, policijski službenik izdaje potvrdu. Potvrda sadrži najmanje: naziv organa koji je izdao potvrdu, ime i prezime vozača; registarski broj vozila; mesto kontrole; broj privremeno oduzete isprave; ime, prezime, broj službene značke, mesto za pečat i potpis policijskog službenika. Privremeno oduzetu putnu ili drugu ispravu sa primerkom izdate potvrde, policijski službenik dostavlja nadležnom starešini koji čuva i vodi računa da zadržavanje isprave može trajati do prestanka razloga, a najduže pet dana.

Ukoliko postoji osnovana sumnja da je stranac učinio krivično delo protiv bezbednosti javnog  saobraćaja a imajući u vidu mogućnost da odlaskom u inostranstvo može izbeći odgovornost, policijski službenik će ga dovesti nadležnom organu.

Saobraćajna policija i protokol sa stranim diplomatama
KOMPLETNU PONUDU POLICIJSKE OPREME POGLEDAJTE OVDE!

Postupanje prema licima koja uživaju diplomatski imunitet

U kontroli saobraćaja na putevima policijski službenik može da zaustavi i izvrši kontrolu motornih i priključnih vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava, vozila misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, i u tom slučaju za lice koja imaju diplomatski imunitet mogu da se jave neke posebne situacije koje ne mogu da važe za obične građane.

Ključno pitanja koje se postavljaju u ovom delu teksta odnose se na situacije da li lice koje ima diplomatski imunitet može da se ogluši o postojeća pravila o saobraćaju, da li ima pravo da se pozove na diplomatski imunitet  kada izvrši prekršaj, i na kraju da li mora biti opovrgnuti alko-testu, droga-testu, prinudno vađenju krvi i dr.  Odgovore na ova pitanja možete naći upravo u ovom tekstu.

Zaustavljanje i kontrolu policijski službenik vrši ukoliko je učinjen prekršaj, ili ukoliko postoji osnovana sumnja da je izvršeno krivično delo ili neka druga nezakonita radnja ili ukoliko postoje posebni razlozi za utvrđivanje identiteta i diplomatskog statusa lica u vozilu.

Ako lice koje upravlja ne postupi po znaku policijskog službenika, ne zaustavi vozilo ili nakon zaustavljanja vozila odbije da postupi po zahtevu policijskog službenika, policijski službenik  o tome mora sačiniti službenu belešku u kojoj će navesti registarsku oznaku, marku i tip vozila, vreme i mesto kontrole, kao i konkretno ponašanje lica koje je učinilo prekršaj.

Ako se u toku kontrole, lice koje je izvršilo prekršaj pozove na diplomatski imunitet, policijski službenik će, u cilju potvrđivanja te činjenice, od kontrolisanog lica odmah zatražiti na uvid diplomatsku ličnu kartu ili diplomatski pasoš i u što kraćem vremenu uzeti osnovne podatke o licu, o broju i roku važenja isprave, kao i o nazivu organa koji je istu izdao, radi dalje procedure u vezi sa procesuiranjem prekršaja. Prilikom stavljanja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaj, obavezno se unosi podatak o diplomatskom imunitetu učinioca prekršaja i broj i vrsta isprave na osnovu koje je imunitet utvrđen

U kontroli saobraćaja na putevima policijski službenik može da isključi iz saobraćaja diplomatskog predstavnika koji je pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci ili umora, ali ne može da primenjuje nikakve mere, uključujući i podvrgavanje na alko-test, droga-test, prinudno vađenje krvi i dr.

Pratite i naše video prezentacije proizvoda na zvaničnom You Tube kanalu!

 

Ostavite odgovor