Prikrivanje islednika i kriminalistička analitika

Prikrivanje islednika i kriminalistička analitika

Prikrivanje islednika i kriminalistička analitika

Prikrivanje islednika i kriminalistička analitika je novi tekst na našem sajtu koji govori o određenim strukturama unutar uprave kriminalističke policije.

Odeljenje za prikrivene islednike

Organizaciono, Odeljenje za prikrivene islednike pripada Upravi kriminalističke policije, a svoj rad koordiniše u okviru Službe za kriminalističko-obaveštajne poslove i prikrivene islednike.

Odeljenje za prikrivene islednike je specijalizovana, efektivna i efikasna jedinica MUP-a Republike Srbije koja značajno doprinosi sprečavanju i suzbijanju organizovanog kriminala , korupcije, terorizma i teških krivičnih dela na kompletnom području Republike Srbije.

Pratite i naše video prezentacije proizvoda na zvaničnom You Tube kanalu!

Istorijat odeljenja za prikrivene islednike

Odeljenje za prikrivene islednike je formirano početkom 2006. godine u okviru Uprave kriminalističke policije, ali je rad jedinice bio pod ingerencijom Službe za specijalne istražne metode.  Krajem 2006. Godine transformiše se i prelazi pod ingerenciju sadašnje Službe za kriminalističko-obaveštajne poslove i prikrivene islednike koja je i danas aktuelna.

Poslovi

Osnovna aktivnost prikrivenog islednika jeste da se ubaci u kriminalnu grupu kako bi sagledao pojave, prikupio sve neophodne podatke i dokaze radi vođenja krivičnog postupka. Na ovaj vid angažovanja se odlučuje kada se ne mogu prikupiti dokazi za krivično gonjenje ili bi njihovo prikupljanje bilo znatno otežano.

Ključno pitanje koje se postavlja rad odeljenja za prikrivene islednike jeste ko može biti prikriveni isledni. Po pravilu, kao prikriveni islednik može biti ovlašćeno službeno lice organa unutrašnjih poslova, bezbedosno-informativne agencije ili vojno bezbednosne agencije.

Posebno zanimljivo saznanje jeste da ukoliko to posebne situacije i okolnosti  nalažu, dešava se da se kao prikriveni islednik angažuje i strani državljanin.

Posebnu dokaznu radnju angažovanja prikrivenog islednika određuje sudija za prethodni postupak sa obrazloženom Naredbom.

Angažovanje prikrivenog islednika traje koliko je potrebno da se prikupe dokazi, a najduže godinu dana. Na obrazloženi predlog javnog tužioca, sudije za prethodni postupak može produžiti trajanje posebne dokazne radnje za najduže 6 meseci.

Organizaciona struktura

Unutrašnja struktura Odeljenja se sastoji od dva Odseka i to: Odsek za pripremu operacija prikrivenih islednika i Odsek za realizaciju operacija prikrivenih islednika.

Prikrivanje islednika i kriminalistička analitikaSlužba za kriminalističku analitiku

Služba za kriminalističku analitiku je organizacioni deo Uprave kriminalističke policije. Osnovni zadatak je da pruža podršku radu drugim organizacionim jedinicama kriminalističke policije, kako u operativnom i obaveštajnom radu, tako i u izradi strateških analiza i procena.

Istorijat

Početak rada službe je otpočeo obavljanjem poslova operativne analitike postoje još od 2001. godine u okviru tadašnjeg UBPOK-a.  Kasnije je formirano i samostalno Odeljenje za operativnu analitiku u okviru Uprave kriminalističke policije, da bi počev od 28.12.2013. godine preraslo u Službu za kriminalističku analitiku.

Organizaciona struktura

Služba za kriminalističku analitiku u svom sastavu ima:

  • Odeljenje za kriminalističko-operativnu i stratešku analizu,
  • Odeljenje za koordinaciju rada, evidencije i razmenu podataka i
  • Odeljenje za softversku podršku, obuku i razvoj.

Poslovi

U Službi se obrađuju, sistematizuju i objedinjuju operativno-obaveštajna saznanja i podaci. Na osnovu dobijenih podataka  vrši se njihova analiza, uz pomoć kojih se sačinjavaju preseci i iznose sugestije u cilju planiranja operativnih mera i radnji, koje treba da dovedu do izvođenja operativnih akcija.

Ono po čemu je Služba kriminalističku analitiku poznata jeste da  vrši analizu finansijskih transakcija i tokova novca, analiza vlasničkih struktura i veza između lica, firmi i grupa, analiza ostvarenih telefonskih komunikacija i korišćenih baznih stanica, analiza događaja i dr.

Kriminalistički analitičari učestvuju u svakodnevnom radu operativnih timova i zajedno sa radnicima operativnih odeljenja rade na predmetima i obradama koje se odnose na suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ekstremizma i aktivno učestvuju u realizacijama operativnih obrada.

Služba za kriminalističku analitiku obavlja i poslove evidencija, koordinacije rada i razmene podataka, koji su jako bitni u smislu objedinjavanja i analize operativnog materijala nastalog radom kriminalističke policije u svih 27 područnih policijskih uprava i koordinacije postupanja organizacionih jedinica nadležnih za borbu protiv kriminala, a sve to u cilju da ne dolazi do preklapanja u radu po predmetima operativnog rada i operativnim obradama.

KOMPLETNU PONUDU POLICIJSKE OPREME POGLEDAJTE OVDE!

Ostavite odgovor