Policijska brigada – regrutacija selekcija i obuka

Policijska brigada - regrutacija selekcija i obuka

Policijska brigada – regrutacija selekcija i obuka

Policijska brigada – regrutacija selekcija i obuka predstavlja novi tekst na našem sajtu koji govori o testiranju i primanju novih članova u redove policije Srbije. Brigada se popunjava policijskim službenicima iz sastava redovne policije, koji je sa uspehom prošli selekciono testiranje.

Takođe, radno mesto „pripadnik Policijske brigade” popunjava se polaznicima Centra za osnovnu policijsku obuku. U poslednje vreme u nju dolaze i mladi policajci direktno sa kursa u Sremskoj Kamenici.

Iz gore navedenog, možemo uvideti da je ključna karika u procesu regrutacije selekciono testiranje. U nameri da otpočne proces selekcionog testiranja, potrebno je učiniti nekoliko koraka.

Pratite i naše video prezentacije proizvoda na zvaničnom You Tube kanalu!

Zvanično obaveštenje o novim radnim mestima

Prvi korak u regrutaciji otpočinje kada Direkcija policije, na zahtev Policijske uprave za grad Beograd, obaveštava organizacionu jedinicu nadležnu za poslove upravljanja ljudskim resursima o potrebi popune radnog mesta „pripadnik Policijske brigade” u Policijskoj brigadi.

Nakon toga Organizaciona jedinica nadležna za poslove upravljanja ljudskim resursima, radi sledeće:

  • daje saglasnost za popunu radnog mesta „pripadnik Policijske brigade”
  • priprema obaveštenje o popuni radnog mesta iz stava 1. ovog člana, koje sadrži informacije o načinu i krajnjem roku prijavljivanja zaposlenih.
  • obaveštenje se postavlja na oglasnoj tabli organizacionih jedinica i na Internet sajtu Ministarstva

Osnovni kriterijum za izbor polaznika za selekciono testiranje radi popune radnih mesta u PB je da nije stariji od 28 godina života.

Polaznik koji ispunjava gore naveden uslov podnosi Prijavu za Selekcionu obuku/testiranje/izbor kandidata, radi popune radnog mesta u Policijskoj brigadi.

Ubrzo po prijema prijave i njene provere, organizaciona jedinica nadležna za poslove upravljanja ljudskim resursima sačinjava Listu kandidata za pristup selekcionom testiranju, koju dostavlja komandantu.

Selekciono testiranje obuhvata lekarski pregled, proveru fizičkih sposobnosti i proveru posebnih psiholoških sposobnosti.

Potom Direktor policije rešenjem obrazuje Komisiju za popunu radnog mesta u Policijskoj brigadi i sprovođenje selekcionog testiranja.

Policijska brigada - regrutacija selekcija i obuka predstavlja novi tekst na našem sajtu koji govori o testiranju i primanju novih članova u redove policije Srbije.
Majice sa logom specijalnih jedinica PORUČITE OVDE!

Testiranje i komisija za selekciju novih članova

Komisija ima najmanje tri člana, a čine je:

  • predstavnik Policijske uprave za grad Beograd koji je i predsednik,
  • predstavnik Policijske brigade,
  • predstavnik organizacione jedinice nadležne za poslove upravljanja ljudskim resursima.

Komisija na osnovu ostvarenih rezultata sa selekcionog testiranja sačinjava rang listu i dostavlja je komandantu.

Načelnik policijske uprave za grad Beograd na predlog komandanta Policijske brigade donosi odluku o kandidatima koji će biti primljeni na rad u Policijskoj brigadi, u skladu sa finansijskim sredstvima, kadrovskim planom i planom obuka.

Polaznik koji se raspoređuje ili trajno premešta na rad u Policijsku brigadu, upućuje se na Osnovnu specijalističku obuku za PB, koja se organizuje radi osposobljavanja za rad u Policijskoj brigadi. Stručno osposobljavanje policijskih službenika u Policijskoj brigadi obavlja se putem obuka i kurseva. Kursevi i obuke se odnose na rad u četama konjanika, četa vodiča službenih pasa.

Stručno usavršavanje policijskih službenika u Policijskoj brigadi, kao i provera njihove stručne osposobljenosti sprovodi se u skladu sa Programom stručnog usavršavanja policijskih službenika Policijske brigade.

Provera stručne osposobljenosti obuhvata proveru psihofizičke sposobnosti i proveru drugih kompetencija.

Norme za proveru psihofizičke sposobnosti i proveru drugih kompetencija predviđene su Programom.

Navedene provere iz gore navedenog teksta sprovodi Komisija za proveru stručne osposobljenosti. Komisiju rešenjem obrazuje načelnik Policijske uprave za grad Beograd, a čine je predstavnici Policijske uprave za grad Beograd i Policijske brigade.

Komisija za proveru stručne osposobljenosti rezultate provera dostavlja načelniku Policijske uprave za grad Beograd i komandantu Policijske brigade.

Prvi deo teksta o policijskoj brigadi pročitajte ovde!

 

Ostavite odgovor