Policija kroz vekove

Policija kroz vekove

Policija kroz vekove

Reč policija je od grčke reči polis- grad-država. Ali od te reči se izvode svi elementi funkcionisanja društva i države. Što znači da postojanje policije kao vid kontrole primene zakona predstavlja nužnost u funkcionisanju jednog društva. Zbog toga je policija kao sredstvo unutrašnje kontrole starija i od vojske i od države. U nastavku teksta Policija kroz vekove pročitajte zanimljivosti o policiji od antičkih vremena pa do  modernog doba.

Policija u doba Antike

U antičkoj Grčkoj postojale su razne vrste policije u zavisnosti od oblasti delovanja (nadzor nad strancima, ulična policija, trgovačka policija, nadzor nad građevinama, pogranična policija). Policija se sastojala uglavnom od robova.

U starom Rimu za vreme Rimske republike poslove policije obavljali su edili. Edili su bili magistrati i birani su prvo iz redova plebejaca (narod) a kasnije iz redova patricija (viši sloj). Imali su brojne funkcije kao što su održavanje javnog reda i mira u gradu, regulisanje saobraćaja, sprečavanje požara, čišćenje i popločavanje ulica, staranje o kanalizacijama i akvaduktima, organizacija svečanosti i javnih igara, kontrola žita i trgovine u gradu. U okviru ovih nadležnosti mogli su izricati novčene kazne. Kasnije za vreme Imperije poslove policije preuzima gradski prefekt koji je pored ovih poslova imao i sudsku vlast.

Policija kroz vekove

Francuski žandarmi

Kolevkom moderne polcije se smatra Francuska osnivanjem ,,Nacionalne žandarmerije’’ nakon Francuske revolucije 1789-1799 od koje većina evropskih država preuzima osnovno uređenje. Delatnost policije se postepeno sužavala u korist ostalih resora unutrašnje uprave da bi se na kraju svela na održavanje javnog reda i suzbijanje i kontrolu kriminaliteta.

Engleska policija je imala svoj put razvoja i čije je model prenet na sve Engleske kolonije (SAD, Kanada i Australija). Dvadesetih godina 19 veka ministar unutrašnjih poslova Velike Britanije ser Roberta Pil uvodi nov sistem polcijske službe. Robert Pil je prvi uveo profesionalnu uniformisanu policiju koja je primala redovnu platu. Ovi pozornici su prozvani bobiji (bobies) po nadimku za ime Robert-Bob. U irskoj su prozvani ,,pileri’’ po prezimenu ovog ministra.

Srpska policija kroz istoriju

Kako se Srbija oslobađala od Turaka u ustancima od 1804. pa nadalje tako se razvijala i policija kao unutrašnji organ oslobođene Srbije. Zbog toga se godina 1804. može videti na policijskim grbovima.

  • 1807- Uvedena stalna i redovna policija u Beogradu koju su činili uniformisani panduri na čelu sa upravnikom gradske policije – policmajstorom.
  • 1811- Za prvog ministra (popečitelja) unutrašnjih poslova izabran Jakov Nenadović. Ovo je prvo ministarstvo (popečiteljstvo) unutrašnjih poslova u Srbiji.
  • 1815- knez Miloš uvodi na celoj tadašnjoj teritoriji zemlje pandure zadužene za javni red i bezbednost drumova.
  • 1860- u Beogradu formirana uniformisana žandarmerija koja je učestvovala u borbi sa Turcima nakon sukoba kod Čukur-česme 1862 godine. Tada se nešto više od 100 žandarma sukobilo sa višestruko brojnijom turskom silom i odbranili slobodu Beograda i Srbije. Prvi sukob se odigrao na Duhove na praznik Svete Trojice pa je taj datum usvojen za slavu srpske žandarmerije a kasnije policije.
  • 1915- srpski žandarmi učestvovali u odbrani Beograda od Makenzenove ofanzive kojim je srpski major Dragutin Gavrilović održao svoj čuveni govor pred juriš.
  • 1920- osnovana škola u Sremskoj Kamenici za školovanje žandarmerijskog kadra. 1921 u Beogradu osnovana prva policijska škola za čije osnivanje je zaslužan čuveni dr Arčibald Rajs.Policija kroz vekove

Tokom Drugog svetskog rata NOVJ osniva narodne milicije na oslobođenim teritorijama.

SFRJ- od 1945-1956. organi unutrašnjih poslova nose naziv ,,Narodna milicija’’ a posle samo ,,Milicija’’.

Krajem XX veka, tačnije 1997. godine pripadnici MUP-a umesto ,,Milicija’’ nose naziv ,,Policija’’.

Naša policija spada u osnivače i punopravne članove Međunarodne policijske organizacije ,,INTERPOL’’ od samog nastanka ovog vida međunarodne saradnje.

Pratite naš You Tube kanal i video prezentacije proizvoda!

Ostavite odgovor