Regrutacija selekcija i obuka za Žandarmeriju

Regrutacija selekcija i obuka za Žandarmeriju

Regrutacija selekcija i obuka za Žandarmeriju

Regrutovanje pripadnika Žandarmerije

Regrutacija selekcija i obuka za Žandarmeriju se može vršiti na dva načina i to:

  • internim konkursom u okviru policije ili
  • javnim raspisanim konkursom.

Kad je u pitanju interni konkurs u okviru policije, neophodno je da kao kandidat ispunite sledeće uslove:

1) da niste stariji od 32 godine;

2) da imate najmanje jednu godinu efektivnog radnog staža na policijskim poslovima u statusu ovlašćenog službenog lica;

3) da posedujete vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B” kategorije;

4) da imate poslednje dve godine pozitivne godišnje ocene rada;

5) da ste na proverama obučenosti i stručne osposobljenosti za godinu koja prethodi godini u kojoj podnosi prijavu ostvario ocenu najmanje „vrlo dobar 4”.

Kandidat koji ispunjava gore navedene uslove, podnosi prijavu za Selekcionu obuku za Žandarmeriju, organizacionoj jedinici nadležnoj za poslove upravljanja ljudskim resursima prema mestu rada. Podnošenjem prijave, podrazumeva se da je kandidat dao saglasnost da se izvrše provere ispunjenosti iz gore navedenih uslova i da se obrade lični podaci.

Nakon toga se sačinjava lista kandidata koji ispunjavaju uslove za pristup selekcionom testiranju, koju dostavlja direktoru policije. Po završenom selekcionom testiranju, a pre pohađanja Selekcione obuke za Žandarmeriju, polaznik se upućuje na prethodni lekarski pregled koji sadrži i testiranje polaznika na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu.

Kada se raspiše javni konkurs za popunjavanje radnog mesta „žandarm” predviđeni su sledeći uslovi za kandidate:

1) da nisu stariji od 24 godine;

2) da poseduju vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B” kategorije;

3) da ispune uslove selekcionog testiranja;

4) da su sposobni za pohađanje Selekcione obuke za Žandarmeriju shodno rezultatima sa prethodnog lekarskog pregleda.

Ministarstvo sa kandidatom koji ispunjava uslove javnog konkursa zaključuje Ugovor o uređivanju međusobnih prava i obaveza za polaznike Selekcione i Osnovne obuke za Žandarmeriju. Ugovor se zaključuje na period trajanja Selekcione i Osnovne obuke za Žandarmeriju.

Bitna napomena za kandidate koji sa uspehom završili Selekcionu i Osnovnu obuku za Žandarmeriju, primaju se na radno mesto „žandarm” uz uslov da u roku od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa završe policijsku obuku osnovnog nivoa i polože stručni ispit u zakonom utvrđenom roku.

Selekcija pripadnika Žandarmerije

Regrutacija selekcija i obuka za Žandarmeriju

Direktor policije, rešenjem obrazuje Komisiju za izbor polaznika za Selekcionu obuku i Osnovnu obuku za Žandarmeriju i popunu radnih mesta u Žandarmeriji za koje je predviđena Selekciona i Osnovna obuka. Komisija ima najmanje tri člana, a čine je:

  • predstavnik Direkcije policije koji je i predsednik,
  • predstavnik organizacione jedinice nadležne za poslove upravljanja ljudskim resursima
  • predstavnik Žandarmerije.

Po ostvarenim rezultatima selekcionog testiranja i prethodnog lekarskog pregleda, komisija sačinjava Rang listu kandidata za pohađanje Selekcione obuke za Žandarmeriju.

Rang listu se dostavlja direktoru policije, koji na predlog komandanta Žandarmerije donosi odluku koliko kandidata će biti pozvano da pohađa Selekcionu obuku za Žandarmeriju, u skladu sa finansijskim sredstvima, kadrovskim planom i planom obuka.

Na osnovu donesene odluke, Komisija poziva kandidate na Selekcionu obuku za Žandarmeriju, preko organizacionih jedinica u kojima su kandidati zaposleni.

Obuka pripadnika Žandarmerije

Kompletna obuka za buduće pripadnike jedinice Žandarmerije, odvija se u dva dela:

  • prva je Selekciona obuka,
  • a potom sledi Osnovna obuka.

Selekciona obuka za Žandarmeriju traje 21 dan i eliminacionog je karaktera..

Tokom trajanja Selekcione obuke polaznik je dužan da postupa po nalogu rukovodioca obuke i izvođača obuke (instruktora). Selekciona obuka za Žandarmeriju može se realizovati u objektu i izvan objekta Žandarmerije. Za realizaciju Selekcione obuke za Žandarmeriju izvan objekata Žandarmerije potrebno je odobrenje direktora policije. Polaznik može u svakom trenutku napustiti Selekcionu obuku za Žandarmeriju i vratiti se u svoju organizacionu jedinicu, o čemu obaveštava Direkciju policije.

Polaznik tokom sprovođenja Selekcione obuke za Žandarmeriju polaže eliminacione fazne ispite i završni ispit. Ukoliko polaznik ne položi jedan od faznih ispita ili završni ispit, smatra se da nije završio Selekcionu obuku za Žandarmeriju.

Selekciona obuka za Žandarmeriju se može pohađati najviše dva puta.

Komisija na osnovu ostvarenih rezultata polaznika na Selekcionoj obuci za Žandarmeriju sačinjava Rang listu i dostavlja je direktoru policije. Potom Direktor policije u skladu sa rezultatima Selekcione obuke za Žandarmeriju odobrava pozivanje potrebnog broja polaznika na Osnovnu obuku za Žandarmeriju.

Pozivanje polaznika na Osnovnu obuku za Žandarmeriju sprovodi Komisija.

Regrutacija selekcija i obuka za Žandarmeriju

Osnovna obuka za Žandarmeriju traje dva meseca i eliminacionog je karaktera.

Osnovna obuka za Žandarmeriju može se organizovati i realizovati kako u sedištima organizacionih jedinica Žandarmerije, nastavnim centrima Ministarstva, tako i na drugim adekvatnim lokacijama.

Komisija na osnovu ostvarenih rezultata polaznika na Osnovnoj obuci za Žandarmeriju sačinjava Rang listu i dostavlja je direktoru policije. Direktor policije, na predlog komandanta Žandarmerije donosi odluku o kandidatima kojima će biti popunjeno radno mesto za koje je predviđena Selekciona i Osnovna obuka za Žandarmeriju.

Po prijemu u Žandarmeriju, svaki novopridošli biva zadužen uniformom, opremom i naoružanjem koje propisano. S toga ćemo u narednom tekstu detaljno navesti koja je sve to oprema i naoružanje obavezno za svakog pripadnika Žandarmerije.

Poručite na našem sajtu majicu sa logom Žandarmerije!

Ostavite odgovor