Oprema i pravila za obavljanje detektivske delatnosti

Oprema i pravila za obavljanje detektivske delatnosti

Oprema i pravila za obavljanje detektivske delatnosti

Na našem sajtu ste mogli da pročitate o detektivskim agencijama tekst, kao i o tome koje poslove privatni detektivi mogu da obavljaju. U nastavku članka se upoznajemo sa ostalim zanimljivostima i podacima iz sveta detektiva. Oprema i pravila za obavljanje detektivske delatnosti detaljno objašnjavaju šta sve detektivi koriste, kao i koja su pravila i koje su kazne ako se po njima ne postupa.

Taktička oprema

Prilikom obavljanja svoje delatnosti, detektiv mora da koristi predviđenu opremu. Prva i osnovna stvar jeste da agencija mora posedovati odgovarajući prostor koji je obezbeđen od provale i neovlašćenog pristupa. To nas navodi na zaključak da prostor mora biti obezbeđen sigurnosnim kamerama, alarmom, adekvatnim sigurnosnim vratima kao i ostalim sredstvima. Takođe, agencija je u obavezi da obezbedi sef u kome će čuvati podatke dobijene istraživanjem. Bliže uslove o poslovnom prostoru i fizičko-tehničkim merama za čuvanje zbirki podataka i drugih evidencija propisuje ministar.

Uz ove osnovne delove opreme, imamo i dodatno opremu, a prva asocijacija na nju jeste nošenje vatrenog oružja. Detektiv može dobiti dozvolu za nošenje ličnog oružja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oružje i municija. Ono što je posebno zanimljivo jeste da pravna lica za detektivsku delatnost ne mogu, u smislu zakona o oružju i municiji, posedovati oružje.

Zakon jasno kaže da detektiv može prilikom vršenja poslova da upotrebi fizičku snagu, gasni sprej i vatreno oružje isključivo u svrhu zaštite sopstvenog života i telesnog integriteta, samo ako na drugi način ne može da odbije istovremeni neposredni protivpravni napad.

Takođe, detektiv je dužan da pruži prvu pomoć licu koje je povredio upotrebom fizičke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja, kao i da o povredi odmah obavesti lekarsku službu.

O upotrebi fizičke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja, detektiv, pravno lice za detektivsku delatnost ili preduzetnik za detektivsku delatnost odmah obaveštava policiju.

Detektiv je obavezi da dostavi izveštaj o upotrebi fizičke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja u roku od 12 časova odgovornom licu u pravnom licu za detektivsku delatnost odnosno preduzetniku.

Nakon toga pravno lice za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnik za detektivsku delatnost izveštaj o upotrebi fizičke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja odmah evidentira u evidenciji koju vodi u skladu sa ovim zakonom i na zahtev je dostavlja policiji ili nadležnom javnom tužiocu.

Kaznene odredbe

Prilikom obavljanja svoje delatnosti detektiv mora da vodi računa da poštuje pravila koja su propisana zakonom, jer u suprotnom i sam detektiv i detektivska agencija će snositi određene konsekvence u vidu kazni koje variraju od slučaja do slučaja.

Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice se u narednim situacijama, a navešćemo sve moguće situacije, a to su:

1) ako vrši poslove koji su u isključivoj nadležnosti državnih organa ili primenjuje operativne metode i sredstva, odnosno operativno-tehnička sredstva i metode koje nadležni organi primenjuju na osnovu posebnih propisa

2) ako obavlja detektivsku delatnost, a nema licencu za obavljanje detektivske delatnosti izdatu od strane Ministarstva ili za vršenje detektivskih poslova angažuje fizičko lice bez licence

3) ako o nastaloj promeni ne obavesti ili neblagovremeno obavesti nadležnu policijsku upravu

4) ako obrađuje podatke koji nisu utvrđeni kao podaci koje može da obrađuje

5) ako kopiju pisanog izveštaja ne čuva najmanje pet godina od dana predavanja stranci

6) ako vrši detektivsku delatnost ili angažuje detektiva da vrši detektivske poslove, a da sa korisnikom usluga nije zaključilo pisani ugovor o angažovanju za vršenje detektivskih poslova

7) ako od korisnika usluga ne pribavi pisano ovlašćenje za vršenje ugovorenih usluga

8) ako ne odbije zahtev korisnika za zaključenje ugovora za vršenje istražnih i detektivskih usluga kada ti poslovi nisu u njegovoj nadležnosti, kada se traži obrada podataka koji se ne smeju obrađivati i kada je vršenje tih usluga suprotno interesima korisnika usluga sa kojima već ima zaključen ugovor

9) ako o upotrebi fizičke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja odmah ne obavesti

10) ako ne evidentira u evidenciji izveštaj o upotrebi fizičke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja ili isti ne dostavi na zahtev policije ili nadležnog javnog tužioca

11) ako na zahtev ovlašćenog policijskog službenika, u skladu sa odlukom suda ili zakonom kojim se uređuje krivični postupak, ne da na uvid sve evidencije i prikupljene dokaze sa kojima raspolaže

12) ako policijskom službeniku onemogući vršenje nadzora, ne stavi na raspolaganje odgovarajuću dokumentaciju i ne pruži sve potrebne podatke i obaveštenja

13) ako propisane evidencije ne vodi ili ih vodi na način koji nije propisan

14) ako podatke koji su prikupljeni u vršenju posla koristi u svrhu za koju nisu prikupljeni ili ih ustupi trećim licima ili javno objavi

15) ako u slučaju ispunjenja ili raskida ugovora, odnosno povlačenja pristanka u pisanom obliku, prikupljene podatke ne preda korisniku ili ih ne izbriše u roku od 15 dana od dana raskida ugovora, odnosno ako ne uništi prikupljene podatke koje korisnik odbije da preuzme

16) ako u toku obavljanja i po prestanku obavljanja detektivske delatnosti, kao tajnu, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje tajnost podataka, ne čuva sve tajne podatke koje sazna u vršenju poslova

17) ako ne čuva evidencije zaključenih ugovora sa korisnikom u propisanom vremenskom periodu

Oprema i pravila za obavljanje detektivske delatnosti

Za gore navedene radnje kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 25.000 do 150.000 dinara.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice:

1) ako ne obezbedi kasu ili sef, u kojima će se čuvati dobijeni podaci

2) ako ne podnese ili neblagovremeno podnese zahtev za izdavanje legitimacije detektivu

3) ako nadležnoj policijskoj upravi ne dostavi ili neblagovremeno dostavi obaveštenje o nastupanju okolnosti za vraćanje legitimacije

Ponudu taktičke opreme pogledajte OVDE

Novčanom kaznom od 10.000 do 80.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana, kazniće se za prekršaj fizičko lice:

1) ako vrši poslove koji su u isključivoj nadležnosti državnih organa i primenjuje operativne metode i sredstva, odnosno operativno-tehnička sredstva i metode koje nadležni organi primenjuju na osnovu posebnih propisa

2) ako obavlja detektivske poslove a nema licencu za obavljanje detektivskih poslova izdatu od strane Ministarstva

3) ako obrađuje podatke koji nisu utvrđeni kao podaci koje može da obrađuje

4) ako ometa obavljanje poslova koji su u nadležnosti državnih organa

5) ako prikupljene podatke u obliku pisanog izveštaja ne preda stranci nakon obavljenog ugovorenog posla

6) ako ovlašćenim policijskim službenicima ne pokaže detektivsku legitimaciju i ovlašćenje za vršenje posla

7) ako ne vrati ili neblagovremeno vrati legitimaciju Ministarstvu

8) ako ne pruži prvu pomoć licu koje je povredio upotrebom fizičke snage, gasnog spreja ili vatrenog oružja, kao i ako o povredi odmah ne obavesti lekarsku službu

9) ako o upotrebi fizičke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja odmah ne obavesti policiju

10) ako, u roku od 12 časova od događaja, ne dostavi izveštaj o upotrebi fizičke snage, gasnog spreja ili vatrenog oružja

11) ako obrađuje podatke suprotno propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti

12) ako na zahtev lica od koga prikuplja podatke ne pokaže detektivsku legitimaciju i ovlašćenje za vršenje posla

13) ako o saznanju o izvršenom krivičnom delu odmah ne obavesti policiju ili nadležnog javnog tužioca

14) ako policijskom službeniku onemogući vršenje nadzora, ne stavi na raspolaganje odgovarajuću dokumentaciju i ne pruži sve potrebne podatke i obaveštenja

15) ako podatke koji su prikupljeni u vršenju posla koristi u svrhu za koju nisu prikupljeni ili ih ustupi trećim licima ili javno objavi

16) ako u toku obavljanja i po prestanku obavljanja detektivske delatnosti, kao tajnu, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje tajnost podataka, ne čuva sve tajne podatke koje sazna u vršenju poslova.

 

Pored gore prikazanih novčanih kazni za svaki navedeni prekršaj, pravnom licu može se izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine, a odgovornom licu u pravnom licu može se izreći zaštitna mera zabrane da vrši određene poslove, u trajanju od tri meseca do jedne godine.

Pratite i naš You Tube kanal sa video prezentacijama proizvoda!

 

Ostavite odgovor