Nacionalni centar za kriminalističku forenziku

Nacionalni centar za kriminalističku forenziku

Nacionalni centar za kriminalističku forenziku

Otkrivanje materijalnih tragova je ključni deo u procesu prikupljanja dokaza na osnovu kojih treba da se razreši kriminalni slučaj. Upravo je iz tog razloga nezaobilazni deo Uprave kriminalističke policije Nacionalni centar za kriminalističku forenziku (NCKF).

Tekst  o ovoj organizacionoj jedinici sa sobom vuče dosta zanimljivih detalja, počevši od nastanka i načina organizovanja jedinice,pa do prikaza kakav je bio doprinos Arčibalda Rajsa za dalji rad jedinice. Takođe ukazaćemo i na značaj rada i drugih ljudi zaslužnih za razvoj ove jedinice, a koji pri tome nisu imali u javnosti toliko puno prostora, a svojim radom zaslužuju pomen poput ruskih emigranata Sergeja Tregubova i Aleksandra Andonoviča. Uz objavu organizacione šeme, poslova i oblasti na kojima se vrše forenzička  veštačenja  imaćemo jasniju sliku o samoj jedinici.

NCKF Uprave kriminalističke policije, u okviru definsanih delokruga svojih odgovornosti obavlja forenzička veštačenja na osnovu kojih obezbeđuje materijalne dokaze za potrebe krivično-procesnog sistema Republike Srbije.

Značaj organizacije NCKF u Srbiji i svetu

Podvlačimo posebnu pažnju da je kriminalistička forenzika Uprave kriminalističke policije prva akreditovana organizaciona jedinica MUP-a Republike Srbije. NCKF je akreditovan u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda ISO/IEC 17025:2006 (ISO /IEC 17025:2005) od 28.08.2014. godine na osnovu čega mu je od strane Akreditacionog tela Srbije  izdat  Sertifikat o akreditaciji – akreditacioni broj 01-413.

Po svom međunarodnom značaju, Nacionalni centar za kriminalističku forenziku je punopravni aktivni član Evropske mreže forenzičkih instituta „ENFSI“ i kao takav aktivno učestvuje u radu većine radnih grupa ove organizacije.

 

Nadležnost delatnosti NCKF-a

Nacionalni centar za kriminalističku forenziku postupa po zahtevima i naredbama organa koji vode postupak istrage, a to su, pre svega,  organizacionih jedinice Direkcije policije MUP-a Republike Srbije, tužilaštava i sudovi na svim državnim nivoima, kao i zahtevima drugih nadležnih državnih organa.

NCKF takođe vrši upravni, inspekcijski i instruktivni  nadzor rada operativne kriminalističke tehnike područnih policijskih uprava. Organizuje, koordinira i neposredno učestvuje u radu ekipe za vršenje kompleksnih uviđaja i forenzičke obrade lica mesta teških krivičnih dela, u cilju obezbeđenja materijalnih tragova. Direktno sarađuje sa svim službama kriminalističke policije, koordinira radom kriminalističke tehnike tokom sprovođenja operativno-taktičkih i istražnih radnji, u cilju obezbeđenja materijalnih tragova.

Nacionalni centar za kriminalističku forenziku sarađuje  sa nadležnim tužilaštvima i sudovima,  neposredno učestvuje u radu ekipe za identifikaciju žrtava u masovnim nesrećama i elementarnim nepogodama i vrši trening i obuku službenika kriminalističke tehnike iz oblasti poslova forenzičke obrade lica mesta.  Ostvaruje saradnju sa relevantnim međunarodnim organizacijama u cilju usvajanja savremenih metoda rada i primene iskustava najboljih primera iz prakse u oblasti forenzičkih veštačenja i  forenzičke obrade lica mesta krivičnog dela.

Nacionalni centar za kriminalističku forenziku

Poslovi NCKF-a

Ako ste mislili da je posao Nacionalni centar za kriminalističku forenziku sprovodi forenzička veštačenja i ispitivanja ubodnih rana i povreda na leševima, samo ćete biti delimično u pravu.  Nacionalni centar za kriminalističku forenziku vrši forenzička  ispitivanja iz više oblasti koje po svom karakteru nemaju toliko direktne veze jedne sa drugom.  U tom smislu nabrojaćemo samo neke od najbitnijih oblasti, a to su:  DNK, opšta biologija, sudska medicina, trasologija, balistika, fizičke-hemije (droge, eksplozivi i dr.), toksikologije, forenzičke psihologije i poligrafskih ispitivanja,daktiloskopije, dokumenata i rukopisa, forenzičke akustike, foto i video-materijala kao i elektronska i informatička forenzička veštačenja.

KOMPLETNU PONUDU POLICIJSKE OPREME POGLEDAJTE OVDE!

 

Organizaciona šema Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku

Organizaciona šema jedinice je samo po sebi složena jer postoji veliki broj poslova. Stoga je i razumljivo što jedinica ima nekoliko odeljenja, koji se pri tome sastoje od više odseka.

Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku se sastoji od sledećih odeljenja :

  • Odeljenje za DNK veštačenja i vođenje Nacionalnog DNK registra
  • Odeljenje za fizičko-hemijska i toksikološka veštačenja
  • Odeljenje za trasološka i daktiloskopska veštačenja i vođenje Nacionalnog AFIS registra
  • Odeljenje za elektronska i informatička forenzička veštačenja
  • Odeljenje za operativnu forenziku, kontrolu kvaliteta i unapređenje poslova forenzičkih veštačenja

Takođe postoje tri regionalna centra za kriminalističku forenziku, smeštena na lokacijama u Novom Sadu, Užicu i Nišu. U okviru regionalnih centara rad je organizovan po grupama, pa tako postoje grupa za fizičko-hemijske analize i veštačenja, kao i grupa za trasološke i balističke analize i veštačenja. Jedna napomena vezana je za rad regionalnog centra u Novom Sadu gde postoji i grupa za Nacionalni AFIS registar i daktiloskopske analize i veštačenja

Pratite i naše video prezentacije proizvoda na zvaničnom You Tube kanalu!

One thought on “Nacionalni centar za kriminalističku forenziku

  1. Pingback: Istorijat kriminalističke tehnike u Srbiji - MILITARY SHOP

Ostavite odgovor