Proces regrutacije i selekcije u JZZ

Proces regrutacije i selekcije u JZZ

Proces regrutacije i selekcije u JZZ

Jedinica za zaštitu

Kao što svaka posebna jedinica koja pripada sedištu Direkcije policije  ima svoje procedure prilikom prijema novih članova u svoj tim, tako postoje i pravila i proces regrutacije i selekcije u JZZ.

Ukoliko ste mislili da je to moguće samo u filmovima, onda ste sigurno pogrešili. Svaka ozbiljna država u sastavu policije ima posebnu jedinicu koja se bavi zaštitom osoba koje su od važnosti za dalji krivični postupak. U Srbiji takodje postoji jedna takva jedinica i to pod nazivom Jedinice za zaštitu (JZZ).

Prvi korak regrutacije otpočinje podnošenjem zahteva za popunu radnog mesta od strane JZZ. Po upućenom zahtevu od strane JZZ, Direkcija policije obaveštava organizacionu jedinicu nadležnu za poslove upravljanja ljudskim resursima o potrebi popune radnog mesta u JZZ.

Organizaciona jedinica nadležna za poslove upravljanja ljudskim resursima, u skladu sa kadrovskim planom, finansijskim sredstvima i planom obuka daje saglasnost za popunu radnog mesta u JZZ. Nakon toga se priprema obaveštenje o popuni radnog mesta u JZZ, koje sadrži informacije o načinu i krajnjem roku prijavljivanja policijskih službenika.

Obaveštenje o popuni radnog mesta postavlja se na oglasnoj tabli organizacionih jedinica i na Intranet sajtu Ministarstva.

Takođe predviđeni su osnovni kriterijumi za izbor polaznika za selekciono testiranje radi popune radnih mesta u JZZ, a to su:

1) da ima najmanje jednu godinu efektivnog radnog staža na policijskim poslovima u statusu ovlašćenog službenog lica;

2) da njegov rad nije ocenjen manjom ocenom od ocene „dobar (3)” u poslednje dve godine.

Amblem Zastava Srbije
Amblem Zastava Srbije – PORUČITE OVDE

Kandidat koji ispunjava gore navedene uslove podnosi prijavu za selekciono testiranje radi popune radnih mesta u JZZ, organizacionoj jedinici nadležnoj za poslove upravljanja ljudskim resursima prema mestu rada.

Podnošenjem prijave kandidata, podrazumeva se da je kandidat dao saglasnost da se izvrše provere ispunjenosti uslova i da se obrade lični podaci.

Nakon prijema prijave, organizaciona jedinica nadležna za poslove upravljanja ljudskim resursima, vrši proveru ispunjenosti uslova . Potom sačinjava Listu kandidata za pristup selekcionom testiranju, koju dostavlja komandatu JZZ.

Selekciono testiranje se sastoji iz sledećih aktivnosti:

  • psihološke procene za rad u JZZ,
  • provere veština i sposobnosti polaznika za obavljanje poslova u JZZ u skladu sa Programom stručnog usavršavanja policijskih službenika JZZ.

Direktor policije rešenjem obrazuje Komisiju za popunu radnog mesta u JZZ.

Komisija ima najmanje tri člana, a čine je predstavnik Direkcije policije koji je i predsednik, predstavnik JZZ i predstavnik organizacione jedinice nadležne za poslove upravljanja ljudskim resursima.

Komisija na osnovu ostvarenih rezultata sa selekcionog testiranja sačinjava Rang listu i dostavlja je direktoru policije.

Direktor policije, na predlog komandanta JZZ donosi odluku o kandidatima koji će biti primljeni na rad u JZZ, u skladu sa finansijskim sredstvima, kadrovskim planom i planom obuka.

Organizaciona jedinica nadležna za poslove upravljanja ljudskim resursima sprovodi dalji postupak popune radnog mesta u JZZ.

Polaznik koji se premešta ili raspoređuje na rad u JZZ u obavezi je da u roku od jedne godine od dobijanja rešenja o raspoređivanju ili trajnom premeštaju sa uspehom završi osnovnu specijalističku obuku za JZZ koja se organizuje radi osposobljavanja za rad u JZZ, u smislu propisa kojim se uređuje stručno osposobljavanje i usavršavanje u Ministarstvu.

Po dobijanju rešenja o raspoređivanju za zaposlenog se podnosi zahtev za izdavanje odgovarajućeg sertifikata za pristup tajnim podacima, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Ako zaposlenom bude odbijen zahtev za izdavanje sertifikata za pristup tajnim podacima, rukovodilac JZZ podnosi predlog za premeštaj.

Pratite i naše video prezentacije proizvoda na zvaničnom You Tube kanalu!

Ostavite odgovor